Algemene Voorwaarden van 14 Voices

Toepasselijkheid
Artikel 1

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Fourteen Voices, een handelsnaam van IAM STUDIOS B.V. en op alle overeenkomsten die IAM STUDIOS B.V. (hierna te noemen “14voices”) in het kader van haar diensten onder de naam Fourteen Voices en/of 14voices (onder meer via de website 14voices.com) sluit, alsmede op alle rechtsbetrekkingen die hiervan het gevolg kunnen zijn.

Totstandkoming van overeenkomsten
Artikel 2

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 14voices langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever zijn aanvaarding intrekken.
 3. De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende producties slechts voor het afgesproken doel te gebruiken. Indien de opdrachtgever de producties voor een ander doel gebruikt, is 14voices gerechtigd een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van 14voices zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid vergoeding van eventuele schade te vorderen.
 4. Ingeval 14voices de overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, doet 14voices daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever, onder vermelding van de termijn waarbinnen 14voices verwacht de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Indien opdrachtgever in dat geval de opdracht wenst in te trekken, dient de opdrachtgever dit onverwijld schriftelijk aan 14voices kenbaar te maken.
 5. Alle door 14voices genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen 14voices en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een overschrijding van termijnen door 14voices geeft nimmer een recht op enige schadevergoeding voor opdrachtgever.

Prijzen en betaling
Artikel 3

 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij anders vermeldt.
 2. Betaling vindt in beginsel vooraf plaats via de website. Betaling (al dan niet op andere wijze) geschiedt zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat de opdrachtgever haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

Geheimhouding
Artikel 4

 1. 14voices en de opdrachtgever zullen zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als daarna te allen tijde geheimhouding betrachten van alle gegevens en informatie die zij over elkaars bedrijf en bedrijfsprocessen en in het kader van de tussen hen geldende overeenkomst en/of rechtsbetrekking hebben uitgewisseld / zullen uitwisselen en waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen, dat die gegevens en informatie van vertrouwelijke aard zijn. Partijen zullen de informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 2. De in het voorgaande lid beschreven geheimhoudingsverplichting zullen partijen eveneens opleggen aan hun betrokken werknemers en overige bij door hen bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken hulppersonen.
 3. Opdrachtgever wordt geacht 14voices toestemming te hebben verleend voor het noemen van haar naam als referentie aan potentiële klanten ten behoeve van acquisitiedoeleinden, tenzij zij dit uitdrukkelijk heeft verboden.

Uitvoering van de werkzaamheden
Artikel 5

 1. 14 Voices biedt onder meer de volgende productiecategorieën aan:
  • Videoproductie / Bedrijfsfilm
  • E-Learning
  • Radiocommercial (regionaal / nationaal)
  • TV commercial (regionaal / nationaal)
  • Web-commercial
  • Voice response

  Als extra diensten worden onder meer aangeboden:

  • Editing
  • Mixage
  • Sound design
  • Copywriting
  • Klantregie
  • extra snelle levering (indien mogelijk)
 2. Opdrachtgever staat er voor zover van toepassing voor in dat de door haar voor de opdracht noodzakelijke zaken conform de overeenkomst adequaat en tijdig ter beschikking worden gesteld aan 14voices. Het ingediende script is tenzij vooraf anders overeengekomen duidelijk en definitief en bestaat uit niet méér woorden dan overeengekomen. Indien de opdracht méér werk en/of diensten vergt dan is overeengekomen (bijvoorbeeld doordat het script uit meer woorden bestaat dan opgegeven of doordat er meerdere versies van een commercial moeten worden gemaakt), is 14voices gerechtigd eerst betaling van het meerwerk te verlangen alvorens de werkzaamheden uit te voeren. De levertermijn wordt opgeschort totdat de toepasselijke betaling is ontvangen.
 3. 14voices schakelt voor de uitvoering van elke stemopdracht een zelfstandige stemacteur in. Indien de overeenkomst tussen 14voices en de stemacteur met betrekking tot de stemopdracht om wat voor reden dan ook is of wordt beëindigd, is 14voices bevoegd ook de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat zij daarvoor schadeplichtig wordt. 14voices zal zich in voorkomende gevallen inspannen om in overleg met opdrachtgever de overeenkomst met opdrachtgever op andere wijze gestand te doen.
 4. 14voices levert, tenzij anders overeengekomen, ruwe audio aan de opdrachtgever. Dit wil zeggen, onbewerkte audio van de stemacteur, waar mogelijk nog ademhalingen, klikjes, plopjes gehoord kunnen worden.
 5. Ten aanzien van de extra diensten geldt een “fair use policy”: indien de uitvoering van de extra diensten op de door opdrachtgever gewenste wijze naar inschatting van 14voices onevenredig veel tijd en/of inspanning vergt met betrekking tot de overeengekomen prijs, kan 14voices aanbieden de extra diensten te leveren en/of af te ronden tegen een extra vergoeding. Indien opdrachtgever het aanbod niet accepteert, is 14voices niet gehouden de extra diensten te leveren en/of af te ronden. Opdrachtgever is de overeengekomen vergoeding voor de extra diensten dan ook niet verschuldigd.

Re-take, garantie en klachten
Artikel 6

 1. De opdrachtgever heeft de verplichting de aangeleverde productie meteen te controleren om vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de productie in enig opzicht niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de opdrachtgever daarop geen beroep meer doen, indien hij 14voices daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10 dagen na het leveren van de productie, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.
 2. Binnen 10 dagen na oplevering van de productie kan opdrachtgever een gratis re-take op de gebriefde tone-of-voice aanvragen. Na het verstrijken van de 10 dagen wordt de productie als geaccepteerd beschouwd door de opdrachtgever. 14voices behoudt zich het recht voor om na afloop van de termijn een gereduceerd tarief in rekening te brengen aan de opdrachtgever voor het inspreken van een re-take op een tone-of-voice. Na verloop van 30 dagen na levering van de productie beschouwt 14voices een verzoek om een re-take als een nieuwe opdracht, waarbij het normale tarief wordt gehanteerd.
 3. Slechts indien de productie na de gratis re-take alsnog wordt afgekeurd onder opgave van redenen, kan opdrachtgever een beroep doen op de niet-goed-geld-terug garantie ten aanzien van de stemopname. Van deze garantie zijn uitgezonderd de in artikel 5 genoemde Extra Diensten. Deze garantie geldt niet indien opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om mee te luisteren bij de re-take of gebruik heeft gemaakt van de extra dienst Klantregie.
 4. Wijzigingen op de opgegeven tone-of-voice, die hogere kosten kunnen veroorzaken, kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever.
 5. Klachten die zich pas na het verstrijken van 30 dagen na het leveren van de productie voordoen of openbaren, kunnen nooit de stelling rechtvaardigen dat de prestatie niet aan de opdracht beantwoordt.
 6. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen 14voices kunnen doen gelden, nadat hij (een gedeelte van) de productie in gebruik heeft genomen of heeft bewerkt ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

Beëindiging
Artikel 7

 1. Met inachtneming van het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, geldt dat voortijdige beëindiging van de overeenkomst de opdrachtgever niet ontslaat van haar al aangegane betalingsverplichtingen.
 2. Ontbinding is slechts toegestaan indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient schriftelijk te geschieden; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
 3. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door 14voices nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die 14voices voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met al ter uitvoering van de overeenkomst verrichte werkzaamheden, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Aansprakelijkheid
Artikel 8

 1. Iedere aansprakelijkheid van 14voices is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van 14voices wordt uitbetaald, vermeerderd met het in de polisvoorwaarden vastgestelde vaste bedrag van het eigen risico dat niet ten laste van de verzekeraar komt. Ingeval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde exclusief BTW van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij de aansprakelijkheid is inbegrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aantoonbaar aan 14voices toerekenbaar is.
 2. 14voices is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten welke door opdrachtgever buiten de overeenkomst worden gemaakt, waaronder het inhuren van een extra editor.
 3. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Vrijwaring
Artikel 9

 1. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van het aan te leveren materiaal. 14voices is niet aansprakelijk voor onduidelijkheid en onvolledigheid in de opdracht en/of ter beschikking gestelde zaken. Opdrachtgever staat er voor in dat door de uitvoering van de opdracht en door het ter beschikking gestelde geen intellectueel eigendomsrecht van derden worden aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden en vrijwaart 14voices tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde.
 2. De beoordeling van de vraag of het gebruik van de in te spreken tekst of de door 14voices geleverde productie of nabewerking daarvan bepaalde risico’s behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart 14voices tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.
 3. Indien 14voices een beroep zou doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen haar eventueel (mede)-aangesproken werknemers en/of hulppersonen daarop eveneens een beroep doen, als waren zij zelf partij bij de overeenkomst tussen 14voices en de opdrachtgever.
 4. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever verplicht 14voices te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens 14voices ter zake van de uitvoering van enige tussen 14voices en de opdrachtgever aangegane overeenkomst en de opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de met de leiding van het bedrijf van 14voices belaste personen.

Intellectuele eigendomsrechten, merken en handelsnamen
Artikel 10

 1. Op alle door 14voices verstrekte concepten, teksten, tekst- en stemvoorstellen enz. behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren hiervan is slechts toegestaan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
 2. Na volledige voldoening van 14voices verkrijgt opdrachtgever een exclusief gebruiksrecht op de geleverde producties voor de overeengekomen doeleinden en voor de overeengekomen periode. Het is de opdrachtgever slechts onder de door 14voices gestelde voorwaarden en tegen vergoeding toegestaan de geleverde productie voor een ander dan de overeengekomen doeleinden te gebruiken en/of voor een langere periode dan de overeengekomen gebruikstermijn.
 3. Indien de opdrachtgever in strijd met dit artikel handelt, is hij aan 14voices een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000, – verschuldigd voor iedere inbreuk, en een boete van EUR 500, – voor elke dag dat de inbreuk voortduurt na door 14voices gesommeerd te zijn de inbreuk te staken, onverminderd het recht van 14voices om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding voor zover deze de hoogte van de verbeurde boete overtreft.
 4. Indien de opdrachtgever wenst dat 14voices bij haar werkzaamheden gebruik maakt van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde opnamen van uitvoeringen van muziekwerken of andere geluiden, dan garandeert opdrachtgever dat hij over de benodigde(auteurs)rechten beschikt.
 5. Opdrachtgever vrijwaart 14voices van alle aanspraken van derden ter zake van betaling van de verschuldigde uitvoerings- en/of mechanische reproductierechten ten aanzien van de door de opdrachtgever gebruikte muziekwerken en opnames van muziekwerken.
 6. Voorts vrijwaart opdrachtgever 14voices van alle vorderingen die derden instellen wegens de uitoefening door 14voices van de haar vanwege de stemopdracht door de opdrachtgever ter beschikking gestelde intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever zal aan 14voices alle kosten (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand en proceskosten) vergoeden, welke voor 14voices voortvloeien uit deze vorderingen.
 7. De overeen te komen gebruikstermijnen belopen tenzij anders overeen gekomen per productiecategorieën als volgt:
  – Videoproductie/bedrijfsfilm: onbeperkt;
  – E-Learning: onbeperkt;
  – Radiocommercial (regionaal / nationaal): 1 jaar vanaf moment levering. Repeatfee 50% voor elk volgend jaar;
  – TV commercial (regionaal / nationaal); 1 jaar vanaf moment levering, Repeatfee 50% voor elk volgend jaar;
  – Web-commercial:1 jaar vanaf moment levering, Repeatfee 50% voor elk volgend jaar;
  – Voice response: onbeperkt.
 8. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 14voices niet gerechtigd de geleverde productie aan derden over te dragen zonder aan die derde ook de verplichtingen op te leggen uit hoofde van dit artikel. Opdrachtgever blijft hoofdelijk aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van de productie door derden aan wie opdrachtgever de productie heeft overgedragen.
 9. 14voices is gerechtigd de door haar behouden kopie van de geluidsopnamen na afloop van de overeengekomen en al dan niet verlengde gebruikstermijn voor eigen doeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld als reclame voor 14voices en de 14voices stemmen. 14voices accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor of in verband met de door 14voices behouden opnamen. De door 14voices behouden opnamen blijven eigendom van 14voices.

Door de opdrachtgever aangewezen of verstrekte zaken
Artikel 11

 1. Indien 14voices de werkzaamheden verricht met gebruikmaking van door de opdrachtgever aangewezen of verstrekte zaken, informatie of materialen, valt slechts de uitvoering van die werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid en is het gebruik van die zaken/informatie/materialen voor risico van de opdrachtgever.

Overmacht
Artikel 12

 1. (a) Indien de behoorlijke nakoming door 14voices ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van 14voices komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft 14voices het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enigerlei schadevergoeding gehouden is. Niet voor rekening van 14voices komen onder meer beperkende overheidsvoorschriften, ziekte, niet nakoming van de verplichting door ingeschakelde derden, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oproer en oorlog en/of oorlogsdreiging. Onder overmacht aan de zijde van 14voices wordt daarenboven mede verstaan:
  computerstoringen (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen storingen in de software) en/of storingen aan de overige apparatuur die benodigd is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Ontbinding van de overeenkomst in geval van overmacht of anderszins, laat de gelding tussen partijen van deze algemene voorwaarden onverlet.
 3. Indien 14voices van mening is dat de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Gedurende de termijn van de opschorting is de opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 4. 14voices heeft recht op betaling van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsituatie is gebleken.

Slotbepalingen
Artikel 13

 1. Op alle overeenkomsten tussen 14voices en de opdrachtgever en de overige rechtsbetrekkingen als bedoeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de conflictenrechtelijke bepalingen.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.